Adatvédelmi nyilatkozat

Ön, a Felhasználó, a *.gdprportal.hu és *.bdo.hu weboldalak (a továbbiakban: Honlapok) használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatvédelmi Tájékoztatás rendelkezéseit.

A BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft., mint adatkezelő és a Honlapok üzemeltetője valamint leányvállalatai (a továbbiakban: „BDO”) célja, hogy ügyfelei és más érdeklődők számára a Honlapokon keresztül hasznos információkkal szolgáljon cégcsoportunk, a BDO Magyarország tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban.
A BDO a fenti célkitűzésének megvalósítása érdekében a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelését végzi az alábbiak szerint:

1. A kezelt adatok köre

A Felhasználó a Honlapok használatával hozzájárul az alábbi pontban foglalt személyes adatainak kezeléséhez.

1.1. Tranzakciós adatbázis és online-hírlevelek. A BDO tranzakciós adatbázis szolgáltatással és online hírlevél szolgáltatás nyújtásával kívánja biztosítani, hogy a Felhasználók egyes témákról tájékoztatást kaphassanak. A hírlevelek elérése és a tranzakciós adatbázishoz való hozzáférés kötelező feltétele a Felhasználó e-mail címének, felhasználói nevének, a cége nevének, kapcsolattartójának, valamint telefonszámának megadása.

1.2. Önéletrajzok. A Felhasználónak lehetősége van a Honlapokon keresztül az ott meghirdetett állásajánlatokra elektronikus úton benyújtani pályázati anyagát (önéletrajz, motivációs levél stb.) magyar és idegen nyelven és személyes adatait megadni. A Felhasználó az ilyen dokumentumok BDO részére történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a BDO az elküldött dokumentumokban feltüntetett és a Honlapokon megadott személyes adatokat – szigorúan bizalmas keretek között – kezelje, ennek keretében az adatokat kizárólag a HR munkatársak kezelik, akik az adatokat más célra nem használják fel.

A BDO a Felhasználók által az álláshirdetésekre megküldött pályázati anyagokat a pályázati határidő lejártától számított öt évig tárolja.

1.3. “Google Analytics” adatok. A jelen Honlapok használja a Google Analytics-t, amely a Google Inc. (“Google”) web vizsgáló szolgáltatása. A Google Analytics úgy nevezett “Cookie” – kat használ, amelyek olyan szöveg file-ok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik a Honlapok Ön általi használatának vizsgálatát. A Cookie által létrehozott, a Honlapok használatra vonatkozó információ (az IP címet is beleértve) a Google egyik USA-ban levő szerverére kerül továbbításra és tárolásra. A Google ezt az információt az Ön Honlapok használatának értékelésére, és a Honlapok operátor részére, a Honlapok tevékenységről szóló kimutatások készítésére használja, továbbá arra a célra használja, hogy további olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a Honlapokkal illetve internet használattal állnak kapcsolatban. Semmilyen körülmények között nem fogja a Google az Ön IP címét a Google más adatával összekapcsolni. A Cookie telepítést letilthatja a Browser Software beállításával, mindazonáltal fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy néhány esetben ilyenkor nem tudja a honlapok összes funkcióját használni. A jelen Honlapok használatával Ön hozzájárul, hogy a Google a fenti módon és a fenti célból az Ön adatait kezelje.

1.4. IT audit kérdőív adatok. Az IT audit kérdőív önkéntes kitöltése során megadott adatokat a BDO az űrlap beküldéstől számított 1 évig kezeli.

1.5. BDO biztonsági okokból ellenőrizheti az e-mailek tartalmát, és ezt a külső felhasználók is tudomásul veszik, amennyiben a BDO részére e-mailt küldenek.

2. Az adatkezelő

Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására a BDO jogosult.
Nyilvántartási szám: NAIH-65012/2013

A BDO adatai:

Cégnév: BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató  Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A

Kapcsolattartó: Marketing- és PR osztály
E-mail: office@bdo.hu
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-865069
Adószám: 13627289-4-43

3. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó önkéntes adatszolgáltatása (a fentiek szerint).

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a BDO hasznos és célspecifikus információkat biztosítson a Felhasználók részére.

A BDO a Felhasználók által megadott személyes adatokat ¬előzetes hozzájárulás hiányában – nem használja fel közvetlen üzletszerzési célokra.

5. Az adatkezelés időtartama

A BDO a hírlevél-szolgáltatással és a tranzakciós adatbázissal összefüggő Felhasználói adatokat addig kezeli, ameddig a Felhasználó igénybe veszi az adott szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó az egyes hírlevelekben feltűntetett módon leiratkozik a hírlevelekről illetve a tranzakciós adatbázis regisztrációs oldalán kéri a regisztráció törlését, a BDO a Felhasználó adatait a leiratkozást követően nem kezeli tovább.

6. A Felhasználó jogai, jogorvoslat

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

A Felhasználó kérelmére a BDO tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a BDO nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a BDO vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A BDO – az adatkezelés azonnali felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a Felhasználó a BDO-¬nak a Felhasználó tiltakozásával kapcsolatos döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül a Felhasználó ugyancsak bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet továbbá a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

7. Irányadó jog

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Köztársaság területén mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztatás magyar és angol nyelven készült, vita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.